A2 MANAGEMENT
poradenská a konzultačná spoločnosť

Poskytujeme jedinečné služby zamerané na riadenie unikátnych projektov a podnikateľských subjektov

O spoločnosti

A2 MANAGEMENT

A2 MANAGEMENT je poradenská a konzultačná spoločnosť poskytujúca jedinečné služby zamerané na realizáciu unikátnych projektov, riadenie podnikateľských subjektov a riešenie rôznych nových zadaní a výziev súvisiacich s podnikaním.

Prepájame ľudí, stratégie, inovácie a technológie spôsobmi, ktoré komplexne zodpovedajú aktuálnym obchodným výzvam a príležitostiam tak, aby naši klienti dlhodobo profitovali zo služieb, ktoré im poskytneme.

Popredné svetové spoločnosti sa dnes zaoberajú vážnymi strategickými otázkami:

 • Aký je ten najvhodnejší spôsob rozvoja našej spoločnosti?
 • Je naša spoločnosť dostatočne prosperujúca a silná na to, aby prijala a zvládla prípadnú obchodnú príležitosť, či trhovú výzvu?
 • Ako by sme mali zareagovať na výzvy a príležitosti z hľadiska dlhodobej udržateľnosti?
 • Akú úlohu by mala zohrávať inovácia v našej snahe o udržanie si konkurenčnej výhody?
 • Kam zavedie táto diskusia našu spoločnosť, na aké trhy a k akým príležitostiam?
 • Je naše obstarávanie a nákup efektívne, hospodárne a v súlade so stratégiou rozvoja a úspechu?

Našim poslaním je pomôcť spoločnostiam nájsť správne odpovede na tieto a iné otázky, sprostredkovať príležitosti či prijať výzvy a pomôcť ich aj úspešne realizovať.

ŠPECIALIZÁCIA

A2 MANAGEMENT sa špecializuje na poskytovanie nasledovných služieb a riešení:

Strategická vízia a plánovanie

Priekopnícke inovatívne nápady a nové smery vo viacdimenzionálnom krížovom prepojení medzi odvetviami

Pomoc pri tvorbe efektívnych komunikačných kanálov a networking pri krížovom prepojení priemyselných odborov

V rámci týchto kľúčových oblastí, A2 MANAGEMENT vyhľadáva príležitosti a vytvára tak nové možnosti pre obchodné spoločnosti, stredné a malé spoločnosti, Start-up spoločnosti, mimovládne organizácie, štátne úrady, spoločenstvá a nadácie. A2 MANAGEMENT ponúka služby v nasledujúcich oblastiach:

 • Strategický nákup a verejné obstarávanie
 • Stratégia – smerovanie spoločnosti a vízia
 • Strategické vytváranie obchodných príležitostí
 • Riadenie a koordinácia medzi jednotlivými sektormi
 • Tvorba obchodných a procesných plánov
 • Tvorba komplexných rozvojových plánov a návrhov v oblasti financovania
 • Stratégia pre vytvorenie obchodnej (ochrannej) značky spoločnosti, marketing, dizajn a vzťahy s médiami
 • Finančný rozvoj – vyhľadávanie investorov a sponzorov
 • Vytváranie obchodných kontaktov
 • Prieskum trhu a štúdie realizovateľnosti
 • Štúdie spoločenskej angažovanosti
 • Odborné vedenie pre predstavenstvá spoločností, manažérov a odborných pracovníkov
 • Napomáhanie pri stretnutiach a seminároch
 • Plánovanie konferencií a špeciálnych udalostí

Služby

A2 MANAGEMENT poskytuje širokú škálu služieb:

Prieskum trhu

Expertná znalosť a prieskum trhu podľa potrieb projektu, Prepojenie trhov – aktívne vyhľadáme odberateľov pre dodávateľov, výrobcov pre dodávateľov, dodávateľov pre odberateľov, Poznanie lokálneho prostredia a podpora pri implementácii globálnych stratégií v lokálnom prostredí, Profilovanie produktov, produktové umiestnenie a pozicioning, marketing, budovanie, rozvoj a šírenie povedomia značky, Doporučenie a Headhunt vhodných ľudských zdrojov

Krížové prepájanie odvetví

Vyjednávacie služby, Sprostredkovanie obchodných príležitostí v rámci prepájania priemyslu a jeho odvetví, Transfer vedomostí a myšlienok, Prepájanie myšlienok a projektov: Biznis – veda – výskum – vláda – univerzita – financie - priemysel, Proces obstarania a zabezpečenia dodávateľov na pokrytie dopytu, Právne a regulačné služby, Sprostredkovanie služieb verejného obstarávania

Reštrukturalizačné služby

Inovatívne konzultačné služby a poradenstvo pre štátny sektor a ďalšie neziskové organizácie (vedecké inštitúty a univerzity), Manažment špičkového know-how založený na referenciách a znalostiach lokálneho prostredia, Benchmarking a porovnávanie, Riadiace plány pre optimalizáciu a efektivitu, Profilovanie sa, marketing, budovanie, rozvoj a šírenie povedomia značky

Riadenie projektu

Služby v rámci prepájania priemyslu a jednotlivých segmentov trhu, Audit, návrhy na zlepšenie, projektový plán, Finančné plánovanie a riadenie financií, Projektový manažment a realizácia projektu

Riadenie podniku

Odborné poradenstvo so zameraním na Start-up spoločnosti a malé a stredné podniky, Výkonný audit, konzultačné služby a poradenstvo, Interné riadiace procesy pre Malé a Stredné Podniky

Manažment predaja podľa segmentov

Odborná podpora pre novovznikajúce spoločnosti a malé a stredné podniky

Ak dopytujete akúkoľvek inú službu v niektorej z predstavených oblastí, tak nás, prosím, kontaktujte. Radi pre Vás vytvoríme riešenie na mieru – riešenie zodpovedajúce všetkým Vašim potrebám.

Nákup

A2 MANAGEMENT poskytuje komplexné zabezpečenie nákupných procesov pre svojich klientov, hlavne služby v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie

 • Analýzu predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade s platnými právnymi predpismi
 • Vypracovanie súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácie z procesu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia so záujemcami/ uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Vypracovanie zápisníc
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Technické zabezpečenie elektronických aukcií
 • Komunikácia s Riadiacimi orgánmi a Sprostredkovateľskými orgánmi v rámci štrukturálnych fondov
 • Komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie

Riadenie nákupu

 • Optimalizáciu nákupných procesov organizácie ako celku
 • Návrh nových nákupných procesov
 • Optimalizácia procesov s cieľom minimalizovať náklady a potenciálne problémy
 • Tvorba a realizácia stratégie nákupu
 • Poradenstvo pri príprave a vypracovaní ponúk
 • Zastupovanie klienta vo výberovom konaní

Radi zodpovieme všetky vaše otázky.

info@a2management.sk

Odvetvia

A2 MANAGEMENT poskytuje svoje odborné poradenstvo v týchto odvetviach:

Inovácie a veda

Výskum a rozvoj

Vzdelávanie

Zdravotná starostlivosť

Farmaceutický priemysel

Poľnohospodárstvo

Výrobný priemysel

Novozaložené spoločnosti a start-up spoločnosti

Stavebný priemysel

Kontakt

Kontaktujte nás

A2 management s.r.o.

Hollého 1814/27, 900 31 Stupava